Uzņemšanas noteikumi

 

•  jābūt vispārējai pamatizglītībai;

•  uzņem personas klātienes formā no 15 gadu vecuma;

•  ieskaita konkursa kārtībā pēc sekmju izraksta vidējās atzīmes.

 

    Ārpus konkursa uzņem personas ar speciālām vajadzībām, bāreņus un bez vecāku

gādības palikušus reflektantus

 

 Izsmeļošu informāciju par uzņemšanu skatīt www.rtk.lv (uzņemšanas noteikumi)